Key English Vietnamese State
Albums Albums Tuyển Tập
AppDeviceValues App: {0}, Device: {1} Ứng Dụng: {0}, Thiết Bị: {1}
Application Application Ứng Dụng
Artists Artists Ca Sĩ
AuthenticationSucceededWithUserName {0} successfully authenticated {0} xác thực thành công
Books Books Sách
CameraImageUploadedFrom A new camera image has been uploaded from {0} Một hình ảnh máy ảnh mới đã được tải lên từ {0}
Channels Channels Các Kênh
ChapterNameValue Chapter {0} Phân Cảnh {0}
Collections Collections Bộ Sưu Tập
Default Default Mặc Định
DeviceOfflineWithName {0} has disconnected {0} đã ngắt kết nối
DeviceOnlineWithName {0} is connected {0} đã kết nối
FailedLoginAttemptWithUserName Failed login try from {0} Đăng nhập không thành công thử từ {0}
Favorites Favorites Yêu Thích
Folders Folders Thư Mục
Forced Forced Bắt Buộc
Genres Genres Thể Loại
HeaderAlbumArtists Album artists Album nghệ sĩ
HeaderContinueWatching Continue Watching Xem Tiếp