Key English Latvian State
HeaderFavoriteAlbums Favorite Albums Albumu Favorīti
HeaderFavoriteArtists Favorite Artists Izpildītāju Favorīti
HeaderFavoriteEpisodes Favorite Episodes Episožu Favorīti
HeaderFavoriteShows Favorite Shows Raidījumu Favorīti
HeaderFavoriteSongs Favorite Songs Dziesmu Favorīti
HeaderLiveTV Live TV Tiešraides TV
HeaderNextUp Next Up Nākamais
HeaderRecordingGroups Recording Groups Ierakstu Grupas
HomeVideos Home Videos Mājas Video
Inherit Inherit Mantot
ItemAddedWithName {0} was added to the library {0} tika pievienots bibliotēkai
ItemRemovedWithName {0} was removed from the library {0} tika noņemts no bibliotēkas
LabelIpAddressValue IP address: {0} IP adrese: {0}
LabelRunningTimeValue Running time: {0} Garums: {0}
Latest Latest Jaunākais
MessageApplicationUpdated Jellyfin Server has been updated Jellyfin Server ir ticis atjaunots
MessageApplicationUpdatedTo Jellyfin Server has been updated to {0} Jellyfin Server ir ticis atjaunots uz {0}
MessageNamedServerConfigurationUpdatedWithValue Server configuration section {0} has been updated Servera konfigurācijas sadaļa {0} ir tikusi atjaunota
MessageServerConfigurationUpdated Server configuration has been updated Servera konfigurācija ir tikusi atjaunota
MixedContent Mixed content Jaukts saturs