Key English Vietnamese State
title.txt:1 Jellyfin - your media in your hands! Jellyfin - phương tiện giải trí trong tay của bạn!
short_description.txt:1 Mobile client for Jellyfin, the free software media system Ứng dụng khách di động cho Jellyfin, hệ thống phần mềm miễn phí
full_description.txt:1 Your media, on your terms.

The Jellyfin project is an open source, free software media server. No fees, no tracking, no hidden agenda. Get our free server to collect all your audio, video, photos, and more in one place.

To use the app, you must have a Jellyfin server set up and running. Find out more at <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

With a Jellyfin server, you can:

* Watch Live TV and recorded shows from your Jellyfin server (additional hardware/services required)
* Stream to a Chromecast device on your network
* Stream your media to your Android device
* View your collection in an easy to use interface

This is the official Jellyfin companion app for Android. Thank you for using Jellyfin!
Phương tiện của bạn, theo điều kiện của bạn.

Dự án Jellyfin là một máy chủ đa phương tiện phần mềm miễn phí mã nguồn mở. Không có phí, không theo dõi, không có chương trình làm việc ẩn. Nhận máy chủ miễn phí của chúng tôi để thu thập tất cả âm thanh, video, ảnh và hơn thế nữa của bạn vào một nơi.

Để sử dụng ứng dụng, bạn phải thiết lập và chạy máy chủ Jellyfin. Tìm hiểu thêm tại <a href="https://jellyfin.org/" target="_blank">jellyfin.org</a>.

Với máy chủ Jellyfin, bạn có thể:

* Xem Truyền hình Trực tiếp và các chương trình đã ghi từ máy chủ Jellyfin của bạn (yêu cầu phần cứng / dịch vụ bổ sung)
* Truyền trực tuyến tới thiết bị Chromecast trên mạng của bạn
* Truyền phương tiện của bạn đến thiết bị Android của bạn
* Xem bộ sưu tập của bạn trong một giao diện dễ sử dụng

Đây là ứng dụng đồng hành Jellyfin chính thức dành cho Android. Cảm ơn bạn đã sử dụng Jellyfin!