Key English Vietnamese State
artwork ảnh bìa minh họa
confirm xác nhận
forced bắt buộc
Password Mật Khẩu
Play Phát
Xml Document Attribute Thuộc Tính Tài Liệu Xml
Xml Document Attributes Thuộc Tính Tài Liệu Xml