Key English Vietnamese State
artwork ảnh bìa minh họa
1 Blu-ray
confirm xác nhận
forced bắt buộc
Password Mật Khẩu
Play Phát
SyncPlay