Key English Vietnamese State
3DFormat 3D format Định dạng 3D
NoMediaSourcesAvailable No media sources available Không có sẵn nguồn phương tiện
actor Actor Diễn viên
actors Actors Diễn viên
addNewPerson Add a new person Thêm người mới
albums Albums Tuyển Tập
allLanguages All languages Tất cả ngôn ngữ
alphabetically Alphabetically Theo bảng chữ cái
architecture Architecture Kiến trúc
artist Artist Nghệ sĩ
artists Artists Nghệ sĩ
audio Audio Âm thanh
badRequest Bad request. Try again Yêu cầu đã thất bại. Thử lại
biography Biography Tiểu sử
browserNotSupported Your browser is not supported for playing this file. Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ để phát tệp này.
buttons.ok Ok Đồng ý
byArtist By {artist} Bởi {artist}
cancel Cancel Hủy
castAndCrew Cast & crew Diễn viên & Đoàn làm phim
collections Collections Bộ sưu tập