Key English Vietnamese State
dialog_web_view_not_supported WebView not supported WebView không được hỗ trợ
dialog_web_view_not_supported_message WebViews are not supported by this device.
Install a compatible WebView implementation or switch to a supported device.
WebView không được thiết bị này hỗ trợ.
Cài đặt triển khai WebView tương thích hoặc chuyển sang thiết bị được hỗ trợ.
dialog_web_view_outdated WebView outdated WebView đã lỗi thời
dialog_web_view_outdated_message The WebView implementation used by your device is outdated.
Please update it to a compatible version.
Việc triển khai WebView mà thiết bị của bạn sử dụng đã lỗi thời.
Vui lòng cập nhật nó lên một phiên bản tương thích.
dialog_button_check_for_updates Check for updates Kiểm tra cập nhật
dialog_button_close_app Close app Đóng ứng dụng
dialog_button_open_settings Open settings Mở cài đặt
dialog_button_ignore Ignore Bỏ qua
toast_reopen_after_change Please reopen the app after changes are made Vui lòng mở lại ứng dụng sau khi thay đổi được thực hiện
connect_to_server_title Connect to Server Kết nối đến Máy chủ
host_input_hint Host Máy chủ
connection_error_invalid_format Host has an invalid format Máy chủ có định dạng không hợp lệ
connection_error_cannot_connect Connection cannot be established.
Please check the hostname and your network connection.
Không thể thiết lập kết nối.
Vui lòng kiểm tra tên máy chủ và kết nối mạng của bạn.
connection_error_prefix Tried %d candidate for input, without success. Đã thử %d ứng viên cho đầu vào, nhưng không thành công.
connection_error_unable_to_reach_sever Unable to reach server Không thể kết nối với máy chủ
connection_error_unsupported_version_or_product Unsupported version or product Phiên bản hoặc sản phẩm không được hỗ trợ
connect_button_text Connect Kết nối
choose_server_button_text Choose server Chọn máy chủ
available_servers_title Available servers Máy chủ hiện có
battery_optimizations_message Please disable battery optimizations for media playback while the screen is off. Vui lòng tắt tính năng tiết kiệm pin để trình phát hoạt động khi màn hình tắt.